Ukrainisch: Was nach Ankunft in Oelde wichtig ist-1

 ЩО ВАЖЛИВО ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ В ОЕЛЬДЕ ...  ( SHCHO VAZHLYVO PISLYA PRYBUTTYA V OELʹDE ...)

 • 1. Реєстрація в імміграційній службі   / 1. Reyestratsiya v immihratsiyniy sluzhbi 

  Біженці повинні зареєструватися в імміграційній службі Варендорфа. Це можливо онлайн; особистий візит не потрібен. Під час реєстрації необхідно завантажити фото паспорта України. Тому він повинен бути готовий під час заповнення форми. Звичайно, форму також можна заповнити разом із третіми особами (керівниками, перекладачами, хостами).

  Bizhentsi povynni zareyestruvatysya v immihratsiyniy sluzhbi Varendorfa. Tse mozhlyvo onlayn; osobystyy vizyt ne potriben. Pid chas reyestratsiyi neobkhidno zavantazhyty foto pasporta Ukrayiny. Tomu vin povynen buty hotovyy pid chas zapovnennya formy. Zvychayno, formu takozh mozhna zapovnyty razom iz tretimy osobamy (kerivnykamy, perekladachamy, khostamy).

   Дані з цієї реєстрації записуються в AZR (Центральний реєстр іноземців). Потім імміграційні органи пишуть біженцям із заявою про надання дозволу на проживання. Вам потрібно лише надіслати заповнену заяву з фотографією на паспорт назад до імміграційної служби або здати її в офісі громадян.
  Після цього імміграційні органи видадуть посвідку на проживання. За останніми даними, цей вид на проживання дійсний 2 роки.

  Dani z tsiyeyi reyestratsiyi zapysuyutʹsya v AZR (Tsentralʹnyy reyestr inozemtsiv). Potim immihratsiyni orhany pyshutʹ bizhentsyam iz zayavoyu pro nadannya dozvolu na prozhyvannya. Vam potribno lyshe nadislaty zapovnenu zayavu z fotohrafiyeyu na pasport nazad do immihratsiynoyi sluzhby abo zdaty yiyi v ofisi hromadyan. Pislya tsʹoho immihratsiyni orhany vydadutʹ posvidku na prozhyvannya. Za ostannimy danymy, tsey vyd na prozhyvannya diysnyy 2 roky.

 • 2. Реєстрація в офісі громадян міста Ольде (2. Reyestratsiya v ofisi hromadyan mista Olʹde) 

  Біженці повинні зареєструватися в міському управлінні Ольде. В якості адреси реєстрації необхідно вказати адресу (родичі, знайомі, готель тощо), за якою зараз перебуває біженець. Документи принести: - українське посвідчення особи - якщо можливо: підтвердження реєстрації в імміграційній службі Увага: За відсутності документа, що посвідчує особу, реєстрація можлива лише за наявності посвідки на проживання. (Примітка: носити маску FFP-2 та дотримуватись правил 3-G потрібно в ратуші. Записи в офіс громадян можна записатися онлайн.)

  Bizhentsi povynni zareyestruvatysya v misʹkomu upravlinni Olʹde. V yakosti adresy reyestratsiyi neobkhidno vkazaty adresu (rodychi, znayomi, hotelʹ toshcho), za yakoyu zaraz perebuvaye bizhenetsʹ. Dokumenty prynesty: - ukrayinsʹke posvidchennya osoby - yakshcho mozhlyvo: pidtverdzhennya reyestratsiyi v immihratsiyniy sluzhbi Uvaha: Za vidsutnosti dokumenta, shcho posvidchuye osobu, reyestratsiya mozhlyva lyshe za nayavnosti posvidky na prozhyvannya. (Prymitka: nosyty masku FFP-2 ta dotrymuvatysʹ pravyl 3-G potribno v ratushi. Zapysy v ofis hromadyan mozhna zapysatysya onlayn.)

 • 3. Звернення до відділу соціальних служб (пільги згідно з Законом про пільги для шукачів притулку)  / 3. Zvernennya do viddilu sotsialʹnykh sluzhb (pilʹhy z·hidno z Zakonom pro pilʹhy dlya shukachiv prytulku)

  Біженці мають можливість звернутися до відділу соціальних служб для отримання пільг відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку (AsylbLG). Після реєстрації в імміграційних органах та реєстрації в реєстрі громадян можна записатися на прийом до одного з таких співробітників: Документи принести: Українське посвідчення особи та реєстрація Офісу громадян (див. пункт 2) (Примітка: прийоми в офісі громадян та у відділі соціальних питань можна записувати один за одним, тобто в рамках візиту до ратуші)

  Bizhentsi mayutʹ mozhlyvistʹ zvernutysya do viddilu sotsialʹnykh sluzhb dlya otrymannya pilʹh vidpovidno do Zakonu pro pilʹhy dlya shukachiv prytulku (AsylbLG). Pislya reyestratsiyi v immihratsiynykh orhanakh ta reyestratsiyi v reyestri hromadyan mozhna zapysatysya na pryyom do odnoho z takykh spivrobitnykiv: Dokumenty prynesty: Ukrayinsʹke posvidchennya osoby ta reyestratsiya Ofisu hromadyan (dyv. punkt 2) (Prymitka: pryyomy v ofisi hromadyan ta u viddili sotsialʹnykh pytanʹ mozhna zapysuvaty odyn za odnym, tobto v ramkakh vizytu do ratushi)

  ваш контакт / vash kontakt

  Keine Mitarbeitende gefunden.
 • 4. Посередництво в житловому будівництві / 4. Poserednytstvo v zhytlovomu budivnytstvi 

  Якщо потрібна житлова площа, біженців просять вказати це під час подачі заяви (див. пункт 3). Місто Ольде намагатиметься зробити житлову площу доступною в найкоротші терміни. Однак наразі не можна гарантувати миттєву доступність, оскільки це залежить від наявних потужностей. До цього часу біженців просять залишатися на поточному місці.

  Yakshcho potribna zhytlova ploshcha, bizhentsiv prosyatʹ vkazaty tse pid chas podachi zayavy (dyv. punkt 3). Misto Olʹde namahatymetʹsya zrobyty zhytlovu ploshchu dostupnoyu v naykorotshi terminy. Odnak narazi ne mozhna harantuvaty myttyevu dostupnistʹ, oskilʹky tse zalezhytʹ vid nayavnykh potuzhnostey. Do tsʹoho chasu bizhentsiv prosyatʹ zalyshatysya na potochnomu mistsi.

 • Відкриття рахунку в німецькому банку /   Vidkryttya rakhunku v nimetsʹkomu banku

  Пільги центру зайнятості (очікується, що біженці отримають пільги від центру зайнятості з 1 червня 2022 року) перераховуватимуться лише безготівково. З цієї причини важливо якомога швидше відкрити рахунок у німецькому банку.

  Pilʹhy tsentru zaynyatosti (ochikuyetʹsya, shcho bizhentsi otrymayutʹ pilʹhy vid tsentru zaynyatosti z 1 chervnya 2022 roku) pererakhovuvatymutʹsya lyshe bez·hotivkovo. Z tsiyeyi prychyny vazhlyvo yakomoha shvydshe vidkryty rakhunok u nimetsʹkomu banku.

Додаткова інформація /   Dodatkova informatsiya

 • Українці в NRW – стислий огляд інформації 

 •  Медичні засоби / Medychni zasoby

  Відділ соціальних служб також є відповідним контактом для цього. Там видають так звані лікарняні листи або довідки про лікування. Це дає можливість відвідувати лікарів загальної практики та спеціалістів. Навіть у разі перебування в лікарні виставлення рахунків відбувається безпосередньо між установою та містом Ольде.

  Viddil sotsialʹnykh sluzhb takozh ye vidpovidnym kontaktom dlya tsʹoho. Tam vydayutʹ tak zvani likarnyani lysty abo dovidky pro likuvannya. Tse daye mozhlyvistʹ vidviduvaty likariv zahalʹnoyi praktyky ta spetsialistiv. Navitʹ u razi perebuvannya v likarni vystavlennya rakhunkiv vidbuvayetʹsya bezposerednʹo mizh ustanovoyu ta mistom Olʹde.

  ваш контакт / vash kontakt

  Keine Mitarbeitende gefunden.
 • варіанти вакцинації / varianty vaktsynatsiyi

  Біженці, які не вакциновані визнаними тут вакцинами (Moderna, Biontech/Pfizer, Johnson&Johnson, Astra), вважаються невакцинованими. Однак у вас є можливість отримати щеплення в Ольде. RKI надав листівки українською мовою для інформації перед вакцинацією. Ви можете знайти їх за такими посиланнями:

  Bizhentsi, yaki ne vaktsynovani vyznanymy tut vaktsynamy (Moderna, Biontech/Pfizer, Johnson&Johnson, Astra), vvazhayutʹsya nevaktsynovanymy. Odnak u vas ye mozhlyvistʹ otrymaty shcheplennya v Olʹde. RKI nadav lystivky ukrayinsʹkoyu movoyu dlya informatsiyi pered vaktsynatsiyeyu. Vy mozhete znayty yikh za takymy posylannyamy:

  інформації   informatsiyi 

  Наступні медичні заклади пропонують щеплення біженцям в Ольде: /   
  Nastupni medychni zaklady proponuyutʹ shcheplennya bizhentsyam v Olʹde:

  Якщо необхідно, зверніться безпосередньо до однієї з цих практик (тільки для біженців з Ольде): (Краще мати з собою довідку про лікування від служби соціальних питань - контакт див. пункт 3)
  Yakshcho neobkhidno, zvernitʹsya bezposerednʹo do odniyeyi z tsykh praktyk (tilʹky dlya bizhentsiv z Olʹde): (Krashche maty z soboyu dovidku pro likuvannya vid sluzhby sotsialʹnykh pytanʹ - kontakt dyv. punkt 3)

  Praxis Katja Kuhlhüser
  Praxis Pawel Blicharski
  Praxis Dr. med. Jörg Hennig

  Центр вакцинації району Варендорф /   Tsentr vaktsynatsiyi rayonu Varendorf

  Центр вакцинації району Варендорф в Еннігерло спочатку працюватиме лише по суботах. У районному центрі вакцинації також можна зробити щеплення українським біженцям. Все, що вам потрібно мати, це посвідчення особи з фотографією.
  Tsentr vaktsynatsiyi rayonu Varendorf v Enniherlo spochatku pratsyuvatyme lyshe po subotakh. U rayonnomu tsentri vaktsynatsiyi takozh mozhna zrobyty shcheplennya ukrayinsʹkym bizhentsyam. Vse, shcho vam potribno maty, tse posvidchennya osoby z fotohrafiyeyu.

 •  Безкоштовні вітальні пропозиції для біженців / Bezkoshtovni vitalʹni propozytsiyi dlya bizhentsiv

  Біженці з України, як і біженці в попередні роки, мають можливість безкоштовно користуватися деякими зручностями: / 
  Bizhentsi z Ukrayiny, yak i bizhentsi v poperedni roky, mayutʹ mozhlyvistʹ bezkoshtovno korystuvatysya deyakymy zruchnostyamy:

  • Busse und Bahnen  (автобуси та потяги / avtobusy ta potyahy)
   (Місцеві потяги, такі як Regionalbahn (RB) і Regionalexpress (RE), але без потягів далекого сполучення, наприклад ICE, IC, EC, Flixtrain (FLX)(Mistsevi potyahy, taki yak Regionalbahn (RB) i Regionalexpress (RE) / ale bez potyahiv dalekoho spoluchennya, napryklad ICE, IC, EC, Flixtrain (FLX)
  • den Vier-Jahreszeiten-Park Oelde  (Парк Чотири Пори року / Park Chotyry Pory roku)
  • die Stadtbibliothek  (бібліотека / biblioteka)
  • das Freibad im Gaßbachtal Stromberg (bereits geöffnet!)   (Відкритий басейн (тепла вода; вже відкритий) / Vidkrytyy baseyn (tepla voda; vzhe vidkrytyy)

  Для всіх провайдерів достатньо пред’явлення українського документа, що посвідчує особу. /   Dlya vsikh provayderiv dostatnʹo predʺyavlennya ukrayinsʹkoho dokumenta, shcho posvidchuye osobu.

Hilfe zur Barrierefreiheit

 • Allgemein

  Wir sind bemüht, unsere Webseiten barrierefrei zugänglich zu gestalten. Details hierzu finden Sie in unserer Erklärung zur Barrierefreiheit. Verbesserungsvorschläge können Sie uns über unser Feedback-Formular Barriere melden zukommen lassen.

 • Schriftgröße

  Um die Schriftgröße anzupassen, verwenden Sie bitte folgende Tastenkombinationen:

  Größer

  Strg
  +

  Kleiner

  Strg
 • Tastaturnavigation

  Verwenden Sie TAB und SHIFT + TAB, um durch nächste / vorherige Links, Formularelemente und Schaltflächen zu navigieren.

  Verwenden Sie ENTER, um Links zu öffnen und mit Elementen zu interagieren.